DOI: https://doi.org/10.15574/SP.2015.68.124

Анализ факторов риска отдаленных последствий гипоксии у доношенных новорожденных с низкой оценкой по шкале Апгар

I. V. Tarasova, S. M. Kasyan, M. L. Radchenko, E. A. Shvidun

Аннотация


Цель: изучение факторов риска, которые влияют на формирование отдаленных последствий гипоксии у доношенных детей, 
определение наиболее значимых. 

Пациенты и методы. Изучена медицинская документация 73 детей, родившихся в 2011–2013 гг. с низкой оценкой по шкале Апгар и имевших отдаленные последствия гипоксии. Группу контроля составили 20 здоровых доношенных новорожденных без перинатальной патологии в анамнезе. Статистический анализ полученных результатов проведен с использованием пакета Microsoft Excel, Windows XP и интернет-калькулятора SISА (Simple Interactive Statistical Analysis). С целью определения закономерностей между большим количеством качественных признаков был использован модуль интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

Результаты. Установлено, что предикторами формирования последствий перинатального гипоксического поражения центральной нервной системы (ПГП ЦНС) являются отслойка плаценты (ПК=+7,0), ХФПН (ПК=+6,0), низкий уровень материального обеспечения (ПК=+5,9). У матерей детей, которые имели отдаленные последствия гипоксии, в 11 раз чаще наблюдалась отслойка плаценты (ОШ 11,35; 95% ДИ=2,41–15,48), в 10 раз чаще — ХФПН (ОШ 10,05; 95% ДИ=1,20–236,55), в 9 раз чаще — анемия во время беременности (ОШ 9,45; 95% ДИ=1,07—215,05), в 4 раза чаще — низкий социальный статус (ОШ 4,65; 95% ДИ=1,05—22,25). 

Выводы. Осложнения перинатального периода являются значимым прогностическим признаком формирования и неблагоприятного течения последствий ПГП ЦНС. К наиболее статистически значимым факторам риска развития отдаленных последствий гипоксии у новорожденных детей можно отнести ХФПН и отслойку плаценты. 

Ключевые слова: перинатальное гипоксическое поражение ЦНС, факторы риска, последствия. 


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Borovikov V. 2003. Statistisa. Iskusstvo analiza dannyih na kompyutere: dlya professionalov. Sankt-Peterburg, Piter: 688.

Vukolov EA. 2008. Osnovyi statisticheskogo analiza. Praktikum po statisticheskim metodam i issledovaniyu operatsiy s ispolzovaniem paketov STATISTISA i EHEL. Uchebn posob. Moskva, Forum: 464.

Gubler EV, Genkin AA. 1973. Primenenie neparametricheskih kriteriev statistiki v mediko-biologicheskih issledovaniyah. Leningrad, Meditsina: 144.

Znamenskaya TK. 2011. Osnovnyie problemyi i napravleniya razvitiya neonatologii na sovremennom etape razvitiya meditsinskoy pomoschi v Ukraine. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 1;1: 5—9.

Pro zatverdzhennia klinichnoho protokolu z pervynnoi reanimatsii ta pisliareanimatsiinoi dopomohy novonarodzhenym. Nakaz MOZ Ukrainy № 312 vid 8.06.2007 r. Kyiv. 2008: 36.

Rebrova OYu. 2002. Statisticheskiy analiz meditsinskih dannyih. Primenenie paketa prikladnyih programm paketa STATISTICA. Moskva, Media Sfera: 312.

Smiyan IS, Pavlishin GA, Skovronska AA. 2010. Neurofunctional methods of diagnosis and estimation of a metabolic exchange in studying hypoxic injury of nervous system in newborns. Perinatologiya i pediatriya. 3(43): 11—13.

Tarasova IV. 2013. Mikroelementnyi dysbalans u novonarodzhenykh iz perynatalnoiu patolohiieiu: diahnostyka ta prohnoz. Avtoref dys d-ra med nauk. Spets 14.01.10. Kharkiv: 36.

Shaytor VM. 2008. Otdalennyie posledstviya perinatalnogo povrezhdeniya nervnoy sistemyi u detey (neyrofiziologicheskie mehanizmyi, rannyaya diagnostika i lechenie). Dis d-ra med nauk. Spets 14.00.09. Sankt-Peterburg: 296.

Shunko YeIe. 2011. Vprovadzhennia kontseptsii podalshoho rozvytku perynatalnoi dopomohy v Ukraini. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 1;1: 10—15.

Yablon OS, Vlasenko DIu. 2014. Nadzvychaino mala massa tila pry narodzhenni — katamnez yakosti zhyttia. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2(12); 4: 62—68.